لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

ترمودینامیک 1- اسلایدها و تمرین‌ها

نحوه ارزیابی و مراجع


تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل اول: مقدمه و مفاهیم اولیه ترمودینامیک

فصل دوم: ویژگی‌های مواد خالص

فصل سوم: انرژی و شکل‌های مختلف آن

فصل چهارم: موازنه انرژی برای سیستم‌های بسته

فصل پنجم: موازنه انرژی برای سیستم‌های باز

فصل ششم: قانون دوم ترمودینامیک

فصل هفتم: آنتروپی

فصل هشتم: اگزرژی، قابلیت انجام کار و برگشت‌ناپذیری


تمرین‌ها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم


نمونه سوالهای توضیحی


کتب الکترونیکی