X
تبلیغات
رایتل

لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

موضوعات سمینار ترمودینامیک

هر دانشجو می تواند یکی  از موضوعات زیر را برای تحقیق و ارائه انتخاب کند. اولویت با کسانی است که زودتر مراجعه کنند. 

لازم به ذکر است سمینارها اختیاری است و با توجه به کیفیت ارائه حداکثر 1.5 نمره دارد. برای ارائه می توانید از پاورپوینت، نمایش فیلم و ... استفاده کنید.


1- مقیاسهای دمایی مختلف-  انتخاب شد: آقای فیاضی

2- انواع دماسنجها و نحوه کارکرد آنها- انتخاب شد: آقای کاگر

3- انواع فشارسنجها و نحوه کارکرد آنها-  انتخاب شد: آقای گوهر ریز

4- کاربرد ترمودینامیک در صنایع غذایی-  انتخاب شد: آقای گرجی

5- مکانیزم تشکیل باران-  انتخاب شد: خانم صالحی

6- گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین-  انتخاب شد: خانم محمدی

7- ارتباط ترمودینامیک و سیستمهای بیولوژیکی-  انتخاب شد: آقای عالی پور

8- سیستمهای تولید توان ترموالکتریک-  انتخاب شد: آقای مقدم

9- نحوه اندازه گیری خواص ترمودینامیکی- انتخاب شد- آقای قویدل

10- نحوه تشکیل جداول ترمودینامیکی- انتخاب شد: آقای معظمی

11- توضیح در مورد ابعاد و یکاها (واحدها)- انتخاب شد: آقای هاشم خانی

11- انرژی و محیط زیست- انتخاب شد- آقای نعمتی

12- مکانیزم تصعید- انتخاب شد- آقای فتحعلی

13- تاریخچه علم ترمودینامیک- انتخاب شد- آقای عینی

14- کاربردهای نوین ترمودینامیک- انتخاب شد- خانم موسوی

15- دانشمندان علم ترمودینامیک- انتخاب شد- آقای سلیمی