لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی- اسلایدها و تمرین ها

نحوه ارزیابی و مراجع


تذکر: لازم به ذکر است که مباحث مطرح شده در اسلایدها به همراه توضیحات ارائه شده در کلاس، تکمیل می‌گردد. بنابراین در صورت نیاز بایستی هنگام ارائه توضیحات، یادداشت‌برداری شود.


اسلایدها

فصل اول: مقدمه- فلسفه دینامیک سیالات محاسباتی

فصل دوم: معادلات حاکم بر جریان سیال

فصل سوم: عملکرد ریاضی معادلات دیفرانسیل جزیی و کاربرد آنها در CFD

فصل چهارم: گسسته‌سازی معادلات: روش تفاضل محدود

فصل پنجم: حل معادلات دیفرانسیل جزیی سهموی و بیضوی

فصل ششم: نواحی و شبکه های غیر مستطیلی و تولید شبکه

فصل هفتم: معرفی نرم افزار FLUENT و Tecplot

فصل هشتم: روش حجم محدود

فصل نهم: حل دستگاه معادلات خطی

فصل دهم: معرفی بعضی تکنیک‌های کاربردی


تمرینها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم


نمونه سوالات توضیحی


پروژه‌ها

پروژه اول

پروژه دوم

پروژه سوم


دو کتاب الکترونیکی

اندرسون

هافمن


نرم افزار TecPlot