لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء

استاتیک- اسلایدها و تمرین‌ها

نحوه ارزیابی و مراجع


اسلایدها

فصل اول: مقدمه و مفاهیم اولیه

فصل دوم: سیستم‌های نیرویی

فصل سوم: تعادل اجسام و ذرات (به دست آوردن عکس‌العمل تکیه‌گاه‌ها و نیروهای مجهول)

فصل چهارم: تحلیل سازه‌ها (خرپاها، قاب‌ها و ماشین‌ها)

فصل پنجم: نیروهای توزیع شده (مرکز ثقل، جرم و هندسی اجسام)

فصل ششم: گشتاورهای اول و دوم سطح، حاصل‌ضرب لختی، گشتاور اینرسی جرم

فصل هفتم: نیروهای داخلی در تیرها و کابل‌ها

فصل هشتم: اصطکاک

فصل نهم: کار مجازی و روش انرژی


تمرین‌ها

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم